Privacy

Privacy Statement


Dit is het Privacy Statement van Mazda Dealer Ondernemers Vereniging (MDOV)*1 en de deelnemende Mazda-dealers aan dit platform. Dit betreft overigens geen platform van Mazda Motor Nederland, maar dit initiatief wordt wel volledig door haar ondersteund.

Wat is onze visie op privacy?
We hebben uw persoonsgegevens nodig om een zakelijke relatie met u aan te gaan en zo goed mogelijk te onderhouden. We hebben ze ook nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. En we gebruiken ze graag om onze bedrijfsvoering te verbeteren. We zijn dan ook dankbaar dat u die informatie met ons wilt delen. En we vinden het heel belangrijk om er uiterst zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig mee om te gaan. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruiken.

Wettelijke bescherming
Per 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Wij verwerken persoonsgegevens conform de AVG, de nationale wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere relevante bepalingen. Vereisen onze producten of diensten
werk buiten de Europese Unie? En is de bescherming van je gegevens daar minder goed of duidelijk geregeld? Dan volgen we ook in die landen de lijn van de Europese wetten, regels en bepalingen. Daar mag je op vertrouwen.

Andere partijen
Onze privacy- en gebruiksvoorwaarden gelden voor alle persoonsgegevens die u met ons deelt. Maar voor persoonsgegevens die u deelt met een andere partij gelden ze niet.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?
We verzamelen alleen informatie van personen die gebruikmaken van onze producten of diensten. Doet u dat? Dan bent u doorgaans iemand met wie wij een overeenkomst hebben of voor wie wij een order uitvoeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We verzamelen alleen persoonlijke informatie die ten goede komt aan onze zakelijke relatie met u. Sommige van deze persoonsgegevens zijn essentieel voor die relatie en/of helpen ons om onze bedrijfsvoering te verbeteren. Soms gaat het ook om gegevens die we van de wet móéten hebben. Het draait in alle gevallen om informatie die we rechtmatig of met uw toestemming verkrijgen. We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u, omdat u deze aan ons verstrekt.

Hieronder noemen we de drie belangrijkste soorten persoonsgegevens die we verzamelen:

1. Informatie over u als persoon en voertuigbestuurder
Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en kenteken.

2. Informatie over uw online Mazda-activiteiten
Opent u één of meerdere van onze e-mails, nieuwsbrieven of online brochures? Of maak je gebruik van onze websites of apps? Dit soort informatie houden we bij, onder meer met cookies. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren en u gerichter benaderen.

3. Informatie over ons contact met u
Ons contact met u leggen we vast, bijvoorbeeld door uw contact met ons te registreren. Zo krijgen we een overzicht van uw geschiedenis als klant, inclusief alle vragen en/of klachten.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
Voor alle persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, kunnen wij ons op een wettelijke grondslag beroepen, waaronder uw toestemming, uitvoering geven aan een overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
We verzamelen alleen de persoonlijke informatie die we goed kunnen gebruiken voor onze zakelijke relatie met u. In de eerste plaats worden de gegevens die u opgeeft op deze site gebruikt om uw aanvraag (bijvoorbeeld voor een brochureaanvraag of proefrit) te behandelen en op te volgen door MDOV en/of de deelnemende Mazda-dealers aan dit platform. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe (gelijksoortige) producten en/of diensten en om u gerichte aanbiedingen te kunnen (laten) doen. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij onderstaand adres.

Dankzij uw persoonsgegevens kunnen we onder andere het volgende (beter) doen:

 • Uw order(s) uitvoeren en diensten leveren, zoals proefrit aanvraag, brochure of offerte aanvraag, op grond van de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Uw behoeften, wensen en mogelijkheden inschatten. En daar onze communicatie en reclame op afstemmen, op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • De controle door toezichthouders of toezichthoudende autoriteiten mogelijk maken. En mede hiervoor de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens garanderen, op grond van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang.
 • Onze zakelijke processen beheersen en verbeteren, op grond van ons gerechtvaardigd belang. Onder meer via:
  • de uitvoering van behoefteanalyses, statische evaluaties, benchmarking, verslaglegging en markt- en opinieonderzoek (waarvoor we je toestemming vragen);
  • de ontwikkeling, uitvoering en verbetering van interne en externe communicatie, crisisbeheer en risicobeheer;
  • de ontwikkeling, het gebruik en de verbetering van scoringsystemen en deels geautomatiseerde besluitvormingsprocedures.


Wie ontvangen/verwerken je persoonsgegevens?

 • Interne afdelingen en onderdelen binnen Mazda Motor Nederland
  • Er zijn specifieke groepen binnen MMNL die uw persoonsgegevens verwerken. Ten eerste de mensen die bijdragen aan onze zakelijke relatie met u en onze dienstverlening voor u. Ten tweede degenen die ervoor zorgen dat wij aan onze (pre)contractuele en wettelijke verplichtingen voldoen. En ten derde de personen die onze algemene bedrijfsvoering verder proberen te verbeteren.
 • Mazda dealer- en reparateurnetwerk
  • Bij het wegvallen van een dealer of reparateur uit het Mazda netwerk kunnen wij uw persoonsgegevens delen binnen het Mazda dealer- en reparateurnetwerk. Zij mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
 • Externe kantoren en personen
  • In bepaalde gevallen delen we je persoonsgegevens met partijen buiten onze organisatie, zogenaamde ‘derden’. Die mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor we ze verstrekken. We houden altijd in de gaten of je persoonsgegevens voldoende beschermd zijn bij derden. Deze partijen mogen en zullen zelf niets doen met jouw persoonsgegevens. Zij verwijderen deze gegevens nadat zij hun service en/of dienst hebben geleverd.


We delen je persoonsgegevens met derden:

 • als informatiedeling nodig is om te voldoen aan ons contract met u of om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. Derden kunnen persoonsgegevens nodig hebben voor taken die we bij hen uitbesteden. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
  • aanbieders van verzending van brochures;
  • externe datacentra;
  • aanbieders van ondersteuning en onderhoud van IT-applicaties;
  • callcenters;
  • aanbieders van archivering en documentverwerking;
  • drukkerijen;
  • aanbieders van klantadministratie en postverwerking;
  • onderzoekers en onderzoekbureaus;
  • websitebeheerders.

Welke controle heeft u over uw persoonsgegevens?
Als u een zakelijke relatie met ons hebt, heeft u diverse rechten en één plicht op het gebied van uw persoonsgegevens. Hieronder zetten we deze op een rij. Daar noemen we steeds het bijbehorende wetsartikel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Recht op inzage en rectificatie
  • U heeft het recht om alle verzamelde gegevens in te zien die we over je hebben opgeslagen, zoals beschreven in AVG-artikel 15. Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? Dan heeft u het recht om ons te verzoeken de informatie te rectificeren. Wij zijn daar toe verplicht en wijzigen dit direct voor u. Zie hiervoor AVG-artikel 16.
 • Recht op wissen
  • Zoals AVG-artikel 17 bepaalt, wissen we op uw verzoek je persoonsgegevens. Behalve als wij een zwaarder wegend belang hebben of als wissen verboden is door andere wettelijke voorschriften. Denk bij dat laatste aan een wettelijke bewaarplicht.
 • Recht op beperking van de verwerking
  • U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, als een van de situaties beschreven in AVG-artikel 18 van toepassing is.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking
  • U mag altijd bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens (AVG-artikel 21) wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wij staken direct de werkzaamheden waarbij we uw gegevens verwerken. Maar we mogen uw bezwaar negeren
   als we aantonen dat we ‘gerechtvaardigde belangen’ hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens en dat die belangen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben voor het indienen van een aanklacht bij de rechter of voor ons verweer tegen zo’n aanklacht.
 • Recht op ontvangst en overdracht
  • U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde en gangbare vorm die op een machine te lezen is (bijvoorbeeld op een laptop of tablet). Bovendien heeft u het recht om je gegevens over te dragen of door ons te laten overdragen aan een derde partij. Beide rechten staan beschreven in AVG-artikel 20.
 • Recht op klachten indienen
  • AVG-artikel 77 geeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Wij raden u echter aan om uw klacht altijd eerst voor te leggen aan onze eigen functionaris voor gegevensbescherming. Wij behandelen alle klachten met grote zorgvuldigheid – ook omdat we dankzij feedback onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • Recht om je toestemming in te trekken
  • Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming hebt
   ingetrokken.
 • Plicht om essentiële informatie te geven
  • Wilt u een zakelijke relatie met ons? Dan ben je verplicht om ons alle persoonsgegevens te geven die voor die relatie essentieel zijn. Ook dient u de persoonlijke informatie met ons te delen die wij van de wet moeten verzamelen. Dit is uw enige verplichting. Bij elk verzoek om
   informatie vertellen wij u of u verplicht bent die te delen of niet.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
We beginnen uw persoonlijke informatie te verzamelen, bewaren en verwerken vanaf het moment waarop onze zakelijke relatie start. Dit kan ook een precontractuele relatie zijn. Het precieze moment waarop we stoppen met bewaren verschilt. Voor sommige gegevens is dat wanneer de precontractuele relatie eindigt en niet overgaat in een contractuele relatie. Of anders wanneer de contractuele relatie is beëindigd.

Bewaartermijn
Zijn uw persoonsgegevens niet langer nodig? En dient het bewaren ervan geen verplichting of groter gerechtvaardigd belang dan onze zakelijke relatie? Dan wissen we de informatie (we voeren regelmatig wisprocedures uit). Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er een ‘zwaarder wegend legitiem belang is’. Dat is het geval als we je gegevens niet kúnnen wissen, bijvoorbeeld vanwege de vorm waarin we ze hebben opgeslagen. Of als we ze alleen maar kunnen wissen tegen onredelijk hoge kosten. In deze gevallen bewaren we uw gegevens, maar zorgen we er wel voor dat ze niet voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Hiervoor nemen we dan technische en organisatorische maatregelen.
 

Langer bewaren
Sommige gegevens moeten we langer bewaren. Simpelweg omdat wetten en plichten dat van ons eisen. Denk aan handels- en belastingwetten of bewaar- en documentatieplichten. Volgens deze wetten en plichten is de maximale termijn voor het bewaren van uw persoonsgegevens zeven jaar na
het einde van de zakelijke relatie.

Over dit Privacy Statement
Dit is het privacy Statement van MDOV, gemaakt op 24 mei 2018. Deze verklaring is te downloaden als pdf. De meest recente versie staat altijd op www.ikwileenmazda.nl.

Heb je nog vragen?
Wil je meer weten over onze verzameling en verwerking van gegevens? Neem dan contact met ons op via privacy@mdov.nl.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden of voor websites van derden waarmee deze site linkt. MDOV kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. De tekst van dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

*1:
MDOV KvK nr. 40321341
Hoofdveste 32b
3992 DG Houten